Học Pascal/Danh sách lệnh/Int

Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin máy tính

Cú PhápSửa đổi

int(<số thực>);

Thí DụSửa đổi

int(12345.6789); {12345.0}
//không làm tròn