Học Pascal/Danh sách lệnh/GetTime

Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin về giờ hiện tại

Cú PhápSửa đổi

GetTime(Tiếng,Phút,Giây,Giây100);

Thí DụSửa đổi

GetTime(Hour,Min,Sec,Sec100);