Học Pascal/Danh sách lệnh/GetEnv

Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin về Môi Trường định lập của DOS

Cú PhápSửa đổi

GetEnv(Biến_số_môi_trường)

Thí DụSửa đổi

 writeln('Môi Trường PATH : ');
 writeln(GetEnv('PATH'));