Học Pascal/Danh sách lệnh/GetDate

Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin về Ngày, Tháng, Năm

Cú PhápSửa đổi

GetDate(Năm,Tháng,Ngày,Thứ);

Thí DụSửa đổi

GetDate(Year,Month,Day,Weekday);