Lệnh của Pascal dùng để khởi động một chương trình

Cú Pháp Sửa đổi

Exec(Program,CmdLine:string);

Thí Dụ Sửa đổi

 SwapVectors;
 Exec(Dir + 'child.exe',char(i+$30));
 SwapVectors;