Học Pascal/Danh sách lệnh/DosVersion

Lệnh của Pascal dùng để lấy thông tin về phiên bản của DOS

Cú PhápSửa đổi

Lo(DosVersion)
Hi(DosVersion)

Thí DụSửa đổi

writeln('DOS Version : ',Lo(DosVersion),'.',Hi(DosVersion);