Phân tử là phần tử nhỏ nhất của một chất hóa học tinh khiết mà vẫn còn giữ được thành phần hợp chất hóa học cùng với các tính chất của hợp chất này .

Mô hình phân tử nước H2O

Thí dụ sửa

Một Nguyên tử Nước tạo từ hai nguyên tố Hy Dro và một nguyên tố Ô Xy có công thức hóa học như sau

 

Hai Phân tử Nước tạo từ Nguyên tử Nước như sau

 

Định luật tỷ lệ các chất sửa

  1. Phân tử được hình thành từ Liên Kết Hóa Học của nhiều Nguyên tố hóa chất và có một Công thức hóa chất
  2. Số lượng Phân tử tham gia phản ứng được định bởi một số Nguyên dương ở trước Số nguyên tố
  3. Số lượng nguyên tố tham gia phản ứng được định bởi một số Nguyên dương ở sau Số nguyên tố