Hóa học là một nhánh của khoa học tự nhiên, trong đó nghiên cứu về các thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự thay đổi của vật chất. Hóa học còn là môn học về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học.

Nguyên tử
Nguyên tố
Chất hóa học
Vật