Hóa học đại cương/Hóa chất

Hóa chấtSửa đổi

Chất hóa học tạo từ Nguyên tố hóa chất qua các Liên kết hóa học hay từ pha trộn nhiều chất lại với nhau. Mọi Chất hóa học đều có Tên gọi, Công thức hóa học ở một Trạng thái hửu hình

Tên Hóa Chất Công thức hóa học Liên kết hóa học Trạng Thái
oxygen     ở thế Khí
Nước     ở thể Lỏng
Nước Muối     ở thể Lỏng


Chất hóa học tạo từ một loại Nguyên tố hóa chất được gọi là Đơn chất. Thí dụ như các đơn chất sau đây được tạo từ nguyên tố hóa chất Ôxy

Hóa Chất Công thức hóa học Liên Kết Hóa Học
Oxygen    
Ozone    


Chất hóa học tạo từ hai hay nhiều hơn một loại Nguyên tố hóa chất . Thí dụ như Các Hợp Chất sau đây được tạo từ Nguyên tố hóa chất

Hóa Chất Công thức hóa học Liên Kết Hóa Học
Nước    
Thán Khí    
Sắt Rỉ    


Chất tạo ra từ pha trộn nhiều chất với nhau tạo ra một chất mới

Tên Hóa Chất Công thức hóa học Trạng Thái
Nước Muối     ở thể Lỏng

Tham KhảoSửa đổi