Bài tập C++/Cấu trúc lặp/Bài 2/4

Đề bài: Viết chương trình tính

Lời giải Sửa đổi

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int S = 0, N;

  cout << "Nhap N: ";
  cin >> N;

  for (int i = 0 ; i <= N ; i++) S += 2*i + 1;
  cout << "S(n) = " << S;

  return 0;
}