Viết chương trình in ra màn hình 10 số tự nhiên đầu tiên. Viết chương trình tính tổng các số từ 1 đến 100. Viết chương trình tính tổng các số từ 1 đến N. Viết chương trình tổng các số chẵn từ 1 đến N. Viết chương trình tính N giai thừa. Viết chương kiểm tra xem N có phải số nguyên tố hay không. Viết chương trình ra màn hình các số nguyên tố nhỏ hơn N. Viết chương trình vẽ ra hình chữ nhật có chiều ngang là W, chiều dọc là H, với W và H là 2 số nguyên nhập từ bàn phím. Viết chương trình nhập không giới hạn số, kết thúc khi nhập vào số 0. Viết chương trình tìm số hạng thứ N của dãy Fibonacci: Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên. Hai số nguyên tố cùng nhau là hai số có ước chung lớn nhất là 1. Viết chương trình nhập vào hai số và kiểm tra xem chúng có phải hai số nguyên tố cùng nhau hay không? Viết chương trình tính tổng Viết chương trình đếm các chữ số chẵn của nguyên N. Viết chương trình nhập vào số nguyên N và tìm số nguyên m lớn nhất sao cho Có 3 loại tờ tiền 1000 đồng, 2000 đồng và 5000 đồng và cần một số tiền A không quá 50000 đồng. Viết chương trình nhập vào số A (tròn nghìn) và in ra tất cả phương án có thể. Cho bài toán cổ sau: Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn. Viết chương trình tìm số con mỗi loại. Cho bài toán cổ sau:Trâu đứng ăn năm. Trâu nằm ăn ba. Lụ khụ trâu già, ba con một bó. Trăm trâu ăn cỏ. Trăm bó no nê. Hỏi đến giảng đề, ngô nghê như điếc. Viết chương trình tìm số con mỗi loại. Cho dãy số tạo thành . Viết chương trình nhập số nguyên N và tính S. Một công ty quyết định sản xuất ti vi có chính xác N điểm ảnh, biết N điểm ảnh được tính bằng cách lấy điểm ảnh chiều dài nhân với điểm ảnh chiều rộng. Viết chương trình xác định kích thước của màn hình ti vi sao cho chiều dài và chiều rộng chênh lệnh nhau ít nhất (có thể bằng nhau). Viết chương trình tính với N dấu căn Một tờ giấy có độ dày X mi-li-mét. Viết chương trình tính xem phải gấp đôi tờ giấy bao nhiêu lần để đạt được tối thiểu độ dày là Y mét. Viết chương trình chuyển đổi một số từ hệ thập phân sang hệ nhị phân. Viết chương trình nhập số năm hiện tại, tuổi hai cha con (cha lớn hơn con ít nhất 20 tuổi, nếu nhập sai yêu cầu nhập lại) và trả lời câu hỏi: "Vào năm thì tuổi cha gấp đôi tuổi con?".

Viết chương trình in ra màn hình bảng cửu chương N.

Viết chương trình in ra N hàng của tam giác Pascal.

Viết chương trình in ra tất cả các ký tự có mã ASCII từ M đến N.

Cho 4 chữ số 1, 2, 3 và 4. Có bao nhiêu số có 3 chữ số tạo thành từ 4 chữ số 1, 2, 3, 4 và đó là những số nào, viết chương trình thực hiện yêu cầu trên.

Gửi tiết kiệm ngân hàng số tiền X đồng với lãi suất N %/tháng. Để nhận được số tiền ít nhất là B đồng thì phải gửi tối thiểu bao nhiêu tháng. Viết chương trình giải quyết bài toán trên trong trường hợp không tính lãi kép.