Bài tập C++/Cấu trúc lặp/Bài 2/10

Đề bài: Viết chương trình tính N số hạng đầu .

Lời giảiSửa đổi

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  int S = 0, N;

  cout << "Nhap N: ";
  cin >> N;

  for (int i = 1 ; i <= N*2 ; i = i + 2) S += i*(i+1);
  cout << " = " << S;

  return 0;
}

Xem thêmSửa đổi