Quachthanh

Gia nhập ngày 29 tháng 9 năm 2007
 
== Suy Gẩm ==
* Thế sự thâm trầm quân mạc vấn . Thời thế không tạo một anh hùng.
:* Vũ Trụ bao la vô cùng tận . Nhân sinh tự cổ vốn vô thường
:Thời thế không tạo một anh hùng.
*Vũ Trụ bao la vô cùng tận
:Nhân sinh tự cổ vốn vô thường
*Tri dả , bất dả . Tri thức, bất thức
 
Người dùng vô danh