Tham số bộ lọc
ID bộ lọc:1

Mô tả:

(xem được công khai)
Thống kê:Trong số 4 tác vụ cuối cùng, bộ lọc này đã so trùng được 0 tác vụ (0%). Trung bình, thời gian chạy của bộ lọc là 0,32 ms, và nó sử dụng 1,8 điều kiện của giới hạn điều kiện.
Các điều kiện:
article_namespace = 0 & !("confirmed" in user_groups) &(rmwhitespace(added_lines) rlike "([^_:.*'|=}{0 -]{1,9})\1{7}"| added_lines rlike "[bcdfghjklmnpqrstvwxz]{9,}") & !(rmwhitespace(removed_lines) rlike "([^_:.*'|=}{-]{1,9})\1{6}") & !(removed_lines rlike "[bcdfghjklmnpqrstvwxz]{8,}") & !(added_lines rlike "https?:\/\/\S*([^_:*'|=}{-]{1,9})\1{7}|https?:\/\/\S*[bcdfghjklmnpqrstvwxz]{7,}|(^|\n)[|!]") & !(lcase(added_lines) rlike "number|spell|math|string|<br\b") & !(lcase(article_text) rlike "number")
Ghi chú:
Cờ:
Bộ lọc được sửa cuối cùng:00:14, ngày 22 tháng 2 năm 2021 bởi Đức Anh (thảo luận | đóng góp)
Lịch sử:Xem lịch sử bộ lọc
Công cụ:Xuất bộ lọc này ra wiki khác
Tác vụ thực hiện nếu trùng