Wikibooks:Thành viên được xác nhận

Khi mới tham gia Wikibooks, bạn sẽ lần lượt thuộc các nhóm thành viên sau:

Thành viên vô danh sửa

Là những người chưa mở tài khoản trên Wikibooks hoặc chưa đăng nhập. Họ có thể sửa đổi những trang không bị khóa hoặc nửa khóa và có thể tẩy bộ nhớ đệm. Họ phải trả lời một CAPCHA nếu họ muốn thêm liên kết ngoài vào một trang nào đấy.

Thành viên mới sửa

Ngoài các quyền trên, thành viên đã đăng nhập vào một tài khoản mới tạo chưa đến bốn ngày có thể tạo trang, gửi thư điện tử cho các thành viên khác nếu họ đã đăng ký một địa chỉ điện thư. Họ bắt buộc phải trả lời một CAPTCHA khi thêm một liên kết ngoài mới.

Thành viên tự xác nhận sửa

Ngoài các quyền trên, thành viên đã đăng nhập vào một tài khoản được tạo trên bốn ngày có thể tải tập tin mới, tải đè tập tin cũ, di chuyển trang, sửa đổi các trang nửa khóa và không còn phải điền CAPTCHA nữa.