Hàm trống mặc định của VBScript dùng để hiển thị Giờ hôm nay

Công ThứcSửa đổi

  • Time

Thí DụSửa đổi

<script type="text/VBscript">
document.write("Chào thế gii! Bây  Gi là : " & Time & " Giờ");
</script>