Giải thích , Miêu tả một dòng lệnh

Công ThứcSửa đổi

: Rem ghi_chú
'ghi_chú