Hàm mặc định của VBScript dùng để Hiển thị Ngày, Giờ hôm nay

Công Thức sửa

Now

Thí Dụ sửa

<script type="text/VBscript">
document.write("Chào thế gii! Hôm nay là  : " & Now);
</script>