Hàm trống mặc định của VBScript dùng để hiển thị Ngày hôm nay

Công ThứcSửa đổi

  • Date


Thí DụSửa đổi

<script type="text/VBscript">
document.write("Chào thế gii! Hôm nay là ngày : " & Date);
</script>