Toán ( phần 2 ) - 4 phép tính cơ bản nhất và lịch sử của chúng ( của ĐàoMHà và Toi ten la hai )/Phép chia

Người Hindu thể hiện bằng cách viết số chia dưới số bị chia. Nhà toán học Mohammed Ibn AlKhowarizmi người Udơbêkixtan đã dùng ¾ để chỉ 3 chia cho 4.

Đến năm 1630, John Pell ( 1610-1685) người Anh đã dùng dấu "÷" và sau đó năm 1659 Johann Heinrich Rahn (1622-1676) người Thuỵ Sĩ, năm 1684 Leibnitz cũng dùng dấu "÷" để chỉ phép chia. Trong các ấn phẩm của Nga và Đức thì dấu "÷" rất ít thấy để chỉ phép chia, mà lại dùng dấu ":" .