Toán ( phần 1 ) - Từ những điều cơ bản nhất ( của ĐàoMHà và Toi ten la hai )/Sơ khai

Từ thời sơ khai, đã có những phép tính cơ bản nhất.

Ví dụ : Có 4 người đi săn. Mỗi người bắt được 1 con lợn về làm thịt:

  1. Phép cộng: Người thứ 1 săn được thêm 1 con lợn. Người thứ nhất góp lợn với người thứ 2, ta có phép cộng 2 + 1 = 3 ( con lợn )
  2. Phép trừ: Người thứ 1 săn được thêm 1 con lợn. Anh đánh rơi 1 con lợn, ta có phép trừ 2 - 1 = 1 ( con lợn )
  3. Phép nhân: Có 4 người, mỗi người 1 con lợn. Có tổng 1 × 4 = 4 ( con lợn )
  4. Phép chia: Người thứ 1 săn được thêm 1 con lợn. Anh chia cho anh và người bạn anh ( người thứ 5 ) sao cho anh còn số thịt bằng bạn anh, ta có phép chia 2 ÷ 2 = 1 ( con lợn )