"Thúc đẩy phong trào viết sách" - Cuộc thi biên tập 2022

Cuộc thi biên tập 2022 với chủ đề Thúc đẩy phong trào viết sách diễn ra bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2022 tại Wikibooks tiếng Việt. Mục đích của cuộc thi là thu hút nhiều hơn nữa các thành viên tham gia viết sách giáo khoa & hướng dẫn, cổ vũ sự hợp tác biên tập giữa các thành viên với nhau và đích đến là giúp cho dự án Wikibooks ngày một phát triển.

Thể lệ và quy định cuộc thi Sửa đổi

Xin mời đọc Thể lệ cuộc thiQuy định cuộc thi

Cơ cấu giải thưởng Sửa đổi

Tiêu chí chấm điểm Sửa đổi