Tự học JavaScript DOM/Document

Đối Tượng Document

sửa

Đối Tượng Window chứa dử liệu về các phần tử của văn bảng và có các hàm xử lý

Phần Tử Trang Mạng

sửa

Hàm Xử Lý

sửa

Đối Tượng Con

sửa

Thi Dụ

sửa

Mở Cửa sổ

Window.open();

Đóng Cửa sổ

Window.close();

Hiển thị dòng chử Hello World trong văn bảng

Window.Document.Write("Hello World");