Tính toán lượng tử là các kỹ thuật tính toán dựa trên các hệ thống vận hành bởi các quy luật của cơ học lượng tử. Sách này giới thiệu các nền tảng cơ học lượng tử của tính toán lượng tử, các khái niệm cơ bản của thông tin lượng tử, một số thuật toán lượng tử, chẳng hạn thuật toán có thể phá mã RSA vốn không dễ dàng bẻ khóa được bằng thuật toán của máy tính cổ điển, và một thiết kế của máy tính lượng tử. Người đọc cần có kiến thức về điện từ học, cơ học, quang học sóng, giải tích, giải tích đa biến, phương trình vi phân, biến đổi Fourier, số phức, đại số tuyến tính, xác suất thống kêtoán học rời rạc, trước khi đọc sách này.

Mục lục

sửa
  1. Sóng điện từ
  2. Sóng vật chất
  3. Cơ học lượng tử
  4. Đo lường không tương tác
  5. Thông tin lượng tử
  6. Tính toán lượng tử
  7. Thuật toán lượng tử
  8. Máy tính lượng tử bẫy ion

Biên tập

sửa
  • Thành viên: Tttrung

Xem thêm

sửa