Khoa học nghiên cứu về sự sống Sửa đổi

Đại phân tử (macromolecules) cấu tạo nên các cơ thể sống Sửa đổi

Tế bào - Thành phần cơ bản của sự sống Sửa đổi

Vi khuẩn - Hình thức đơn giản nhất của sự sống Sửa đổi