Sơ cứu/Cách đọc quyển sách này

Các chuẩn quốc tế

sửa
  Lưu ý địa phương
Khi có một cách điều trị, quy ước ở địa phương khác với các chuẩn, chúng sẽ được trình bày trong các hộp như thế này.

Các thuật ngữ và các hướng dẫn điều trị được trình bày trong sách này là các chuẩn đã được quốc tế công nhận. Chúng tôi cố gắng sử dụng càng nhiều chuẩn này trong sách càng tốt. Thông tin thêm về việc các chuẩn đã được phát triển và áp dụng như thế nào có thể được xem ở Phụ lục B: Sự hình thành các chuẩn quốc tế. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ đưa ra các 'Lưu ý địa phương' để làm rõ các khác biệt giữa cách điều trị, thuật ngữ của địa phương và các chuẩn.

Các hộp thông tin

sửa

Trong suốt quyển sách này, các lưu ý quan trọng sẽ được trình bày trong các hộp thông tin sau:

  Thận trọng
Hộp thông tin này khuyên người đọc nên thận trọng khi thực hiện một hướng dẫn nào đó.
  Đừng làm điều này!
Hộp thông tin đưa ra một lỗi hay mắc phải hoặc một hành động có thể gây hại cho người được chữa trị.
  Cách làm tốt nhất
Hộp thông tin này đưa ra cách hành xử tốt nhất (hoặc một trong những cách tốt nhất) trong một tình huống cụ thể, hoặc một điều quan trọng cần ghi nhớ.

Các bản tóm tắt

sửa

Chương BLS/CPR chapter có một bản tóm tắt (đã lược bỏ các lưu ý địa phương) ở đây.

Các bản tóm tắt giúp cho việc nhớ những gì đã học dễ dàng hơn. Bản tóm tắt của các chương khác đang được viết.