Sách hình học/Hình tròn/Đồ thị Rθ

Đồ Thị Vòng Tròn là một cách hiển thị tọa độ của một điểm trên một vòng tròn có bán kín R ở Góc độ θ . Khi một đường thẳng có độ dài R cắt đường chân trời (đường thẳng ngang) tại một điểm và tạo thành một góc θ. Trên mặt phẳng Rθ, đường bán kín R cắt đường chân trời tại một điểm gốc (R,0) .

Trên mặt phẳng Rθ, Một điểm chuyển động theo vòng tròn sẻ có một tọa độ A(R,θ) và được biểu hiện như một đường thẳng nghiêng có đường dài bằng bán kín vòng tròn ở một góc độ nghiêng như sau