Sách hình học/Hình đa giác/Hình vuông

Hình có 4 cạnh bằng nhau và song song với nhau và có 4 góc vuông bằng nhau bằng 90o

Chu vi, Diện tích , Thể tích sửa

Chu vi Tổng của các cạnh  
Diện tích Cạnh x Cạnh  
Thể tích Cạnh x Cạnh x Cạnh  

Đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp của hình vuông sửa

 
  • 2 đường chéo bằng nhau, vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  • Có một đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp đồng thời tâm của cả hai đường tròn trùng nhau và là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông.
  • 1 đường chéo sẽ chia hình vuông thành hai phần có diện tích bằng nhau.
  • Giao của các đường phân giác, trung tuyến, trung trực đều trùng tại một điểm.
  • Có tất cả tính chất của hình chữ nhật, hình bình hành và hình thoi.