Sách hình học/Hình đa giác/Hình thoi

Chu vi , Diện tích , Thể tích sửa

 

Hình thoi có các tính chất sau

Chu vi Tổng của các cạnh  
Diện tích Cạnh dài x Cạnh ngắn  
Thể tích Cạnh dài x Cạnh ngắn x chiều cao  

Tính chất sửa

Trong hình thoi

  1. Các góc đối nhau bằng nhau.
  2. Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  3. Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc của hình thoi.
  4. Hình thoi có tất cả tính chất của hình bình hành.

Hình thoi là một dạng đặc biệt của một hình bình hành vì nó có đầy đủ tính chất của hình bình hành và còn có một số tính chất khác:

  1. Hình bình hành có hai cạnh bên bằng nhau là hình thoi.
  2. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
  3. Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.