Sách hình học/Hình đa giác/Hình chữ nhựt

Hình chữ nhựt là một hình tứ giác có 2 cạnh ngắn và 2 cạnh dài song song với nhau


Chu vi, Diện tích, Thể tích sửa

Hình chữ nhật có các tính chất sau

Chu vi 2 x (Cạnh dài + cạnh ngắn)  
Diện tích Cạnh dài x Cạnh ngắn  
Thể tích Cạnh dài x Cạnh ngắn x Chiều cao  

Đường chéo sửa

  • Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  • Có tất cả các tính chất của hình thang cân và hình bình hành.
  • Các đường chéo cắt nhau tạo thành 4 tam giác cân.