Sách hình học/Đường thẳng vuông góc

Khi hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo nên một góc vuông 90o sẻ tạo ra hai Đường thẳng vuông góc voi nhau

Ký hieu sửa

Hai đường thẳng vuông góc có ký hiệu  

Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD

 

Tính chất góc của 2 đường thẳng vuông góc sửa

Góc B đỏ = Góc B xanh = 90o
Góc B đỏ + Góc B xanh = 90o + 90o = 180o
Góc B đỏ = 180o - Góc B xanh
Góc B xanh = 180o - Góc B đỏ