Sách quân sự về binh pháp

Thập Nhị Binh Thư gồm 12 bộ binh thư nổi tiếng của nhiều binh gia nổi tiếng ở Trung quốc thời cổ đại bao gồm

 1. Lục thao binh pháp (Thái Công Khương Tử Nha)
 2. Tam lược (Thái Công Khương Tử Nha);
 3. Tư Mã binh pháp (Tư Mã Điền Nhương Tư);
 4. Tôn Tử binh pháp (Tôn Vũ Tử);
 5. Ngô Tử binh pháp (Ngô Khởi);
 6. Uất Liễu Tử (Uất Liễu);
 7. Binh pháp Khổng Minh (Võ Hầu Gia Cát Lượng);
 8. Tố thư (Hoàng Thạch Công);
 9. Đường Thái Tông – Lý Vệ Công vấn đối (Vệ Công Lý Tĩnh);
 10. Binh thư yếu lược (Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn);
 11. Binh thư yếu lược (tu chỉnh)
 12. Hổ trướng khu cơ (Lộc Khê Hầu Đào Duy Từ).