Thực hiện một dãy lệnh trong khi điều kiện là True.

Công thức

sửa
While điều_kiện
  [nhóm_lệnh]
Wend 

Thí dụ

sửa
Dim Counter
Counter = 0        ' Khởi tạo biến.
While Counter < 20     ' Test giá tr Counter.
  Counter = Counter + 1  ' Tăng Counter.
  Alert Counter
Wend            'Kết thúc lp While khi Counter > 19.