Sách VBScript/Vòng lặp For Each...Next

Vòng lặp 1 nhóm lệnh cho từng thành phần của 1 mảng hay tập hợp.

Công thức

sửa
For Each thành_phần In nhóm
  [nhóm_lệnh]
  [Exit For]
  [nhóm_lệnh]
Next [thành_phần] 

Thí dụ

sửa
Function ShowFolderList(folderspec)
 Dim fso, f, f1, fc, s
 Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 Set f = fso.GetFolder(folderspec)
 Set fc = f.Files
 For Each f1 in fc
  s = s & f1.name 
  s = s & "<BR>"
 Next 
 ShowFolderList = s
End Function