Sách VBScript/Vòng lặp Do...Loop

Vòng lặp 1 khối lệnh trong khi điều kiện đúng (True) hoặc cho đến khi điều kiện còn đúng.

Công thức sửa

Do [{While | Until} điều_kiện]
  [khối_lệnh]
  [Exit Do]
  [khối_lệnh]
Loop 
Do
  [khối_lệnh]
  [Exit Do]
  [khối_lệnh]
Loop [{While | Until} điều_kiện] 

Thí dụ sửa

Do Until DefResp = vbNo
 MyNum = Int (6 * Rnd + 1) ' Kết sinh ngẫu nhiên 1 số nguyên ở giữa 1 và 6.
 DefResp = MsgBox (MyNum & " Do you want another number?", vbYesNo)
Loop

Dim Check, Counter
Check = True: Counter = 0 ' Khi to biến.
Do ' loop ngoài.
 Do While Counter < 20 ' loop trong.
  Counter = Counter + 1 ' tăng biến đếm.
  If Counter = 10 Then ' If điu kin=True...
   Check = False ' set giá trị flag=False.
   Exit Do ' Thoát loop trong.
  End If
 Loop 
Loop Until Check = Fals

Thể lọa8i:VBscript