Thuật toán trong Javascript bao gồm những phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân, chia cho đến những thể So Sánh được tóm lược sau

Phép Toán sửa

+ - * / % ++ --
Cộng (Addition) Trừ (Subtraction) Nhân (Multiplication) Chia (Division) Còn lại (Modulus) Tăng Dần (Increment) Giảm Dần (Decrement)

Thể So Sánh sửa

== === != > < >= <=
Bằng (Addition) Trừ (Subtraction) Không Bằng (is not equal) Lớn Hơn (is greater than) Nhỏ Hơn (is less than) Lớn Hơn Hoặc Bằng(is greater than or equal to) Nhỏ Hơn Hoặc Bằng (is less than or equal to)