Hàm mặc định Sửa đổi

A Sửa đổi

 • Abs
 • Array

B Sửa đổi

 • Bảng toán tử

C Sửa đổi

 • CreateObject
 • CStr

D Sửa đổi

 • Date
 • DateValue

E Sửa đổi

 • Eval

I Sửa đổi

 • InputBox

L Sửa đổi

 • LBound
 • LCase
 • Left
 • Len
 • LTrim

M Sửa đổi

 • MsgBox
 • Mid


N Sửa đổi

 • Now: Hiển thị ngày, giờ hôm nay

R Sửa đổi

 • Right
 • RTrim
 • REM

S Sửa đổi

 • Space

T Sửa đổi

 • Time
 • Time
 • TimeValue
 • Trim


U Sửa đổi

 • UBound
 • UCase