Sách VBScript/Cấu trúc cú pháp

Cú Pháp

sửa
 <script type="text/VBScript">
     Lệnh VBscript_1
     Lệnh VBscript_n
 </script>

Thí Dụ

sửa
<script type="text/VBscript">
     document.write("Chào thế giới! ");
</script>

Sẻ cho ra dòng chử sau

Chào thế giới!