Biến số

sửa

Trong PHP một biến có thể là một số, chuỗi, mảng . Khác với nhiều ngôn ngữ khác, trong PHP, chúng ta không cần khai báo trước các biến.


Khai báo biến số

sửa

Biến số trong PHP được khai báo bắt đầu bằng dấu $

$Tên_Biến_Số

Ví dụ

sửa
<? 
$str = 'PHP Basic'; //chuỗi 
$num = 5; //số 
$array = array(5,'php','basic'); // mảng 
print $str; //kquả: PHP Basic 
print $num; //kquả: 5 
?>