Mệnh lệnh Javascript xét điều kiện để thực thi một việc . if ... else dùng trong trường hợp muốn rẽ nhánh theo điều kiện. Cú pháp này tương đương với nếu x thì làm y, còn nếu không thì làm z. Các câu lệnh if ... else có thể lồng trong nhau.


Cú pháp

sửa
<script language="JavaScript">
  if (biểu_thức_1)
  {
    khối lệnh được thực hiện nếu biểu thức 1 đúng;
  }
  else if (biểu_thức_2)
  {
    khối lệnh được thực hiện nếu biểu thức 2 đúng;
  }
  else
  {
    khối lệnh được thực hiện nếu cả hai biểu thức trên đều không đúng;
  }
</script>

Thí dụ

sửa
<script language="JavaScript">
  var x = prompt("Nhập vào giá trị của x:");
  x = parseFloat(x);

  if (!isNaN(x)) {
    if (x > 0)
    {
      alert("x > 0");
    }
    else if (x == 0)
    {
      alert("x = 0");
    }
    else
    {
      alert("x < 0");
    }
  }
  else
  {
    alert("giá trị bạn nhập không phải là một số");
  }
</script>

Đoạn mã nguồn trên mở một hộp thoại yêu cầu nhập vào một giá trị số, sau đó hiển thị thông báo số đó lớn hơn 0, bằng 0 hay nhỏ hơn 0.