Sách JavaScript/Hàm số thông dụng

Hoán đổi hàm số sửa

Convert.js sửa

Function convertCtoF(c){ return (c*1.8) + 32; }

Function convertFtoC(f){ return (f-32) / 1.8; }

export(convertCtoF,convertFtoC)

Convert.htm sửa

import(convertCtoF,convertFtoC) from 'Convert.js' ; console.log(convertCtoF(20));


import(convertCtoF as cF) from 'Convert.js' ; import * as temps from 'Convert.js' ;