Vùng chử

sửa

Một phần tử của mẫu đơn được dùng để soạn thảo văn bản

<form>
  <textarea rows="số dòng" cols="số cột"> Văn bản thể hiện ban đầu </textarea>
</form>

Ví dụ

sửa