Chức năng sửa

Thẻ lệnh HTML dùng để khai báo Nền chung cho Kiểu Chử , Khung hiển thị , Liên kết

Liên kết Cửa sổ nền sửa

Cú pháp sửa

<base Target="Tham Số">

Tham số sửa

_Blank - Cửa sổ trống không
_Self - Cửa sổ hiện tại
newwin - Cửa sổ có tên newwin

Liên kết Chử nền sửa

Cú pháp sửa

<base Font size=+2 face=Arial color=Blue></base font>

Tham số sửa

Size kích thước chử
Face Loại chử dùng
Color Màu chử

Liên kết nền sửa

Cú pháp sửa

<base Href="Tham Số">

Tham số sửa

Href Liên kết

Thí Dụ sửa

Khai báo Nền chung cho Kiểu Chử

<Base font size=+2 face=Arial color=Blue></base font>

khai báo Nền chung cho Liên kết

<Base href=http://www.geocities.com/>