Sách HTML/Liên kết nhúng (Embed)


Thẻ Lệnh HTML chèn nhạc trực tiếp vào trang mạng

sửa

Cú Pháp sửa

<embed 
Scr= Nguồn nhạc 
Width = Chiều Ngang
Height = Chiều Cao
</embed>

Tham số sửa

Scr= Nguồn nhạc

Width = Chiều Ngang

Height = Chiều Cao

Thí dụ sửa

<EMBED Src="video" Width="145" Height="61">

Hiển thị trên màn hình

Nhạc cluods.mid với chiều dài 145 chiều ngang 61