Sách HTML/Kiểu chữ tiêu đề

Kiểu chữ dùng làm chữ tiêu đề

sửa

Cú pháp sửa

<H>Tham số</H>

Tham số sửa

Chừ hiển thị


Kiểu chữ tiêu sửa

Có 6 kiểu chữ tiêu đề theo thứ tự từ kiểu chữ tiều đề lớn nhứt đến kiểu chữ tiêu đề bao gồm

<H1>Kiểu chữ tiều đề lớn nhứt</H1>
<H6>Kiểu chữ tiều đề nhỏ nhứt</H6>

Thí dụ sửa