Sách HTML/Hiển thị mã nguồn (xmp)

Thẻ lệnh HTML dùng để hiển thị mã nguồn HTML

sửa

Cú Pháp sửa

<xmp>Mả Nguồn</xmp>

Tham số sửa

Mả nguồn

Thí Dụ sửa

<xmp>
<html>
<head>
<title>Hiển Thị Mả Nguồn</title>
</head>
<body>
Hiển thị Mả Nguồn
</body>
</html>
</xmp>


Hiển thị Mả Nguồn