Hộp Thoại Hiển thị Thông Tin

Công Thức sửa

Cú pháp sửa

<script type=text/VBScript>
MsgBox(prompt[,buttons][,title][,helpfile,context])
MsgBox(Miêu_Tả[,Nút][,Tiêu Đề][,Hồ_Sơ_Trợ_Giúp,Từ_Trợ_Giúp])
</script>

Tham số sửa

Thí Dụ sửa

<script type=text/VBScript>
dim answer
answer=MsgBox("Chào Thế Gii!",65,"Thí D MsgBox")
document.write(answer)
</script>