Chức năng sửa

Cho phép người dùng chọn nhiều thuộc tính

Cú pháp sửa

<form>
  <input type="checkbox" name="ten" value:"giá trị khi người dùng chon nó">;
</form>

Ví dụ sửa

Hộp Chọn