Sách HTML/Hình ảnh (image)

Chức năng sửa

Thẻ lệnh HTML để chèn hình trong trang mạng

Cú Pháp sửa

<Img 
Src=tên_hình.gif 
Width=Chiều Dài 
Height=Chiều Cao 
Alt=Miêu Tả 
Border=Viền 
Hspace=Khỏang_Cách_Chiều_Cao 
Vspace=Khỏang_Cách_Chieu_Dài >
</Img>

Tham số sửa

Src=tên_hình.gif
Width=Chiều Dài
Height=Chiều Cao
Alt=Miêu Tả
Border=Viền
Hspace=Khỏang_Cách_Chiều_Cao
Vspace=Khỏang_Cách_Chieu_Dài

Thí Dụ sửa

:<img src=Hinh.gif alt=Hình Tôi align=middle hspace=5 vspace=5></img>