Chức năng sửa

Lệnh Chú Thích dùng để ghi lại miêu tả về một sự kiện.Thí dụ như Chú thích về chương trình, người biên soạn, chức năng của một trình hay một hàm hay một lệnh.

Cú Pháp sửa

Dòng chú thích

</* Chú Thích  */>

Nhiều dòng chú thích

<!-- <br>
Chú Thích <br>


Chú Thích 


Chú Thích 
 -->

Tham số sửa

Chú Thích - Biên Soạn bởi Quach Trung Thanh

Thí dụ sửa

<!-- Biên Soạn bởi Quach Trung Thanh -->